เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 67 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 1 (ชั้น 4) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในนามคณะผู้ดำเนินการโครงการกล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชนเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรมการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนเป็นเรื่องที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ดำเนินโครงการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ เพื่อส่วนรวม สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน เป็นบุคลากรที่สำคัญในชุมชนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา จึงได้จัดทำโครการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้นำชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน

2. เพื่อให้ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ได้รับความรู้ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ของการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน

3. เพื่อให้การติดต่อประสานงนระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตามจุดประสงค์ที่วางไว้


    ซึ่งการอบรมใดรั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 27 ชุมชน จำนวน 108 คน โดยประชุมเดือน ละ 1 วัน จำนวน 6 ครั้ง คือ เดือนพฤศจิกายน, เดือนมกราคม, เดือนมีนาคม , เดือนพฤษภาคม ,เดือนกรกฎาคม ,เดือนกันยายน ซึ่งมีเนื้อหาความรู้ในหัวข้อ "การสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" โดยมีนายรัชพงศ์ ศิริเมือง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรี่องการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้กับผู้นำชุมชน ทั้ง 27 ชุมชนอีกด้วยภาพกิจกรรม