ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มกราคม 2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มกราคม 2564 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง


1. การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / การใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะ และไทยชนะ โดยนางสาวกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

2. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชาชน โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร


    ในการประชุมครั้งนี้มีทีมสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุม จำนวน 60 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และในการประชุมครั้งนี้ได้ยึดหลักการ D-M-H-T-T (Distancing - Mask Wearing - Hand washing - Testing - Thai cha na) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภาพกิจกรรม