การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 45 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


     ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

1. บรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายการเลือกตั้ง โดยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

2. บรรยายพิเศษเรื่อง ภาษีท้องถิ่น โดย นางเฉลิมพร เพชรประดับ ผู้อำนวยการกองการคลังเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

3. บรรยายพิเศษเรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคโคโรนา 2019 โดยนางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


     ในการประชุมครั้งนี้มีทีมสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุม จำนวน 60 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และในการประชุมครั้งนี้ได้ยึดหลักการ D-M-H-T-T (Distancing - Mask Wearing - Hand washing - Testing - Thai cha na) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภาพกิจกรรม