เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พุทธศักราช 2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 135 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพุทธศักราช 2564 เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 1


    โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 3 ในการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร โดยมีผู้ให้ความสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบบุคคล และแบบกลุ่ม นางศศิธร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยมี นายองอาจ สังคหัตถากร กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร , พ.ต.อ. เอนก จันทร์ศร กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยภาพกิจกรรม