พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและครูดีเด่น สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง


    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและครูดีเด่น สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันครู มอบโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา โดยจัดขึ้นที่ ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้วย จำนวน 16 ท่านภาพกิจกรรม