เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดเวทีประชาคมชุมชนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 20 ครั้ง


    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดเวทีประชาคมชุมชนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ

1.รับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน

2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประขาขนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ปัญหาร่วมกัน

3.เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


    พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ในการชำระค่าธรรมเนียมค่าเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 กองคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงมาให้บริการรับชำระค่าเก็บขยะ ณ เวทีประชาคมชุมชนภาพกิจกรรม