การอบรมผู้สัมผัสอาหารเพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ต้นแบบ Street Food Good Health และHealthy Market สำหรับ Street Food ต้นแบบ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 18 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 เทศบาลมืองกำแพงเพชร ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารเพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ต้นแบบ Street Food Good Health และHealthy Market สำหรับ Street Food ต้นแบบ "ตลาดต้นโพธิ์" โดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง


     ตลาดสดตันโพธิ์ เป็นสถานที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าในช่วงเวลาเช้า ประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อหารอันมีสภาพเป็นของสุด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียงย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสธารณสุข พ.ศ2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2544 ซึ่งผู้ที่ทำการค้าและผู้ช่วยทำการค้าต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย พบว่าสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังปรากฏอยู่ และตลาดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการะบาดของโรคเนื่องจากมีผู้คนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมสุขาภิบาลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพช ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดต้นโพธิ์ช่วงเช้า จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สัมผัสอาหารในตลาต ระยะเวลาการอบรมจำนวน 1 วันภาพกิจกรรม