การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานก่อสร้าง Kick off Meeting งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 21 ครั้ง


    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานก่อสร้าง Kick off Meeting งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิด งานก่อสร้าง Kick off Meeting งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายธีรพล เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในนามผู้แทนและเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการคือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ,นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้บริหารส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจจังหวัดกำแพงเพชร นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในโครงการงานก่อสร้าง Kick off Meeting งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมขับเคลื่อน " โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร " เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน


     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมดำเนินการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดแผนงานปรับปรุงระบบฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม จึงต้องอาศัยความทุ่มเท ในการทำงานร่วมกัน ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน


     เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย โดยจังหวัดกำแพงเพชร ได้คัดเลือกการดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง Kick off Meeting งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ถนนวิจิตร 2 บริเวณตั้งแต่วัดคูยาง ถึงสี่แยกร้านกิตติโภชนา รวมระยะทาง 600 เมตร ทั้ง 2 ฝั่งถนน รวมระยะทาง 1,200 เมตร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50.65 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ให้แล้วเสร็จจนสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ในโอกาสถัดไปภาพกิจกรรม