นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน 2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 33 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน 2564 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


    เนื่องด้วยโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน 2564 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

1. อสม.พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 โดยนางสาวชญาดา ญาณะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

2. การใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ท อสม. และ line หมอพร้อม


    ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการประชุมครั้งนี้มีทีมสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุม จำนวน 81 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และในการประชุมครั้งนี้ได้ยึดหลักการ D-M-H-T-T (Distancing - Mask Wearing - Hand washing - Testing - Thai cha na) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภาพกิจกรรม