โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนร่วมบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ณ วัดดอนไพรวัลย์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 39 ครั้ง


    โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนร่วมบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนอีกปี สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนจำนวน 20 คน สมัครเข้าร่วมบรรพชาสามเณร และจัดโรงทานแก่ประชาชนในวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ วัดดอนไพรวัลย์ เพื่อศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัย รักษาศีล ครองตนอยู่ในธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนต่อไปภาพกิจกรรม