เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมชักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 85 ครั้ง


    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมชักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) "แจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้ เมื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปิดประกาศรายชื่อให้ประชาชนทราบสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือให้ครบสิบห้าวันและกรณีฉุกเฉินจึงไม่ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" "ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย กำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม"ภาพกิจกรรม