เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งแรก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 32 ครั้ง


    ตามที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้สิ้นสุดลง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งครบถ้วนตามจำนวนที่มาตรา 15 วรรคแรก (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กำหนดแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


     จังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งแรก โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งแรก


     สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้มีที่ประชุมได้พิจารณา เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี 2564 โดยเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งแรก จากนั้น นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวเชิญ นายชลอ ดวงคำ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาชั่วคราว กล่าวนำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้น ได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายพิพัฒน์ จงมีความสามสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับการเสนอชื่อและมีมติที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จากนั้น นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ได้ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตามระเบียบวาระที่วางไว้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือก นายเชิญ นรกิจ เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็น เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีมติเห็นชอบ โดยกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ดังนี้ สมัยแรก กำหนดสมัยประชุม 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 4 มิถุนายน 2564 สมัยที่สอง กำหนดสมัยประชุม 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564 สมัยที่สาม กำหนดสมัยประชุม 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 สมัยที่สี่ กำหนดสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2565) คือสมัยแรก กำหนดสมัยประชุม 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1- 30 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมกันนี้ที่ประชุมสภาได้และเพิ่มวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้แก่ 1.นายอนันต์ บรรณา 2.นายปิยะเทพ กลึงมั่น 3.นายภณฤทธิ์ อุดมรัตนศิริชัยภาพกิจกรรม