เทศบาลเมืองกำแพงเพชรการประชุมหารือ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สู่ความยั่งยืนในเขตพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง


    เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม ชากังราว 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อหารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สู่ความยั่งยืนในเขตพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

     นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่าในการประชุมหารือ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สู่ความยั่งยืนในเขตพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นการประชุมในครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประชุมในส่วนของหน่วยงานราชการ เอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีการบรูณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมถึงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม อพท.4 โดยตะหนักถึง การพัฒนาและการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอินแห่งใหม่ ณ หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ริมแม่น้ำปิง โดยใช้ “ภาพวาดจิตกรรมฝาผนังร่วมสมัย” โดยใช้เทคนิคของแสง หรือ สีเรืองแสง ทำให้เกิดมิติของมุมมองการถ่ายภาพในเวลากลางวันและเวลากลางคืนที่แตกต่างกัน และเกิดความสวยงามและตื่นตา ตื่นใจของผู้ได้รับชม (นักท่องเที่ยว) ซึ่งคาดหวังว่าไม่ใช่เพียงเป้าหมายจากภายในเขตพื้นที่ แต่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะเดินทางมาแวะชมและแวะพักที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยตรงในอนาคต หลังสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัส โคโรนา 2019 Covid -19 ผ่านพ้น

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในเวลากลางคืน ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ส่งผลดีทางเศรษฐกิจ การค้าขาย การบริการ ที่พัก ร้านอาหาร และการเพิ่มอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในอนาคตอีกด้วยภาพกิจกรรม