กองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมจัดทำประวัติข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 89 ครั้ง


    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ชุมชนสิริจิต ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ สิบเอก อนุสรณ์ คำมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายโยธิน ทิพละ ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมจัดทำประวัติข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และตามภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม