การประชุมพิจารณาการแนวทางการเปิดเรียนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 131 ครั้ง


    วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การบริหารงานการศึกษาของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรมอบหมายนางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการแนวทางการเปิดเรียนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งปัจจุบันยังมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่เชื้อฯประกอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้มีการเรียนการสอนแบบ On-line และ On-hand และการแสดงความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียนซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line On-hand และ On-demand ซึ่งจะมีการประเมินการเข้าเรียนในระบบ On-line ของนักเรียนหากพบปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน หรือไม่เข้าใจในบทเรียนก็จะหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการแบ่งกลุ่มมาเรียนแบบ On-site โดยปฏิบัติตามมาตรการฯ และด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อฯที่ยังทวีความรุนแรงขึ้นดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-line On-hand และ On-demand ไปพลางก่อนจนกว่าสถานการณณ์จะคลี่คลายสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคทฤษฎีช่วงแรกจะเป็นการเรียนการสอนแบบ On-line และในช่วงภาคปฏิบัติจะมีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติฯ เพื่อเว้นระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรการฯภาพกิจกรรม