เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธาน ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค , นายนพพร ปานชัย ,นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายไพโรจน์ แก้วแดง ที่ปรึกษานายก ,ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุม


     สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนนั้น เป็นการประชุมติดตามโครงการและรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมถึงการมอบนโยบายของคณะผู้บริหาร เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องกัน โดยมุ่งหวังผลสำเร็จเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปภาพกิจกรรม