นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะสำหรับคัดแยกขยะในชุมชนตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะสำหรับคัดแยกขยะในชุมชนตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ร่วมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธี


    เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน) ตามแนวทางของโครงการตามพระราชดำริ และพระปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านสาธารณสุข ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชนให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยได้อย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล

2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ และได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณชุมชน ให้ถูกต้องและส่งผลให้ชุมชนสะอาด ปลอดภัย สวยงาม

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนชุมชนให้เห็นความสำคัญของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ


     ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ คือคณะกรรมการชุมชน และประชาชนใน 15 ชุมชุม ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม