.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 9/2564 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7/2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 90 ครั้ง


    วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 9/2564 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7/2564 มีนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาล เป็นประธาน ร่วมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม