เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 26 ครั้ง


    วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 9/2564 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7/2564 มีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาล นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/รีฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนการงาน ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม