เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบป้าย Clean Food Good Taste ระดับพื้นฐาน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 35 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Tasteระดับพื้นฐาน โครงการ "พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ด้านสุขาภิบาลอาหารในชุมชนเพชรกะรัต) ตามแนวทางของโครงการพระราชดำริและพระปณิธานของบรมวงศานุวงศ์ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 และมีการตรวจสุขาภิบาลอาหารใน "สถานที่จำหน่ายอาหาร"พบว่าผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารพ.ศ.2561 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ระดับพื้นฐาน จึงขอส่งมอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Tasteระดับพื้นฐาน ให้แก่ สถานที่จำหน่ายอาหาร ดังต่อไปนี้ 1. ร้านข้าวต้มหมูบะช่อ-ซุปกระดูกหมูแม่โจ้ 2. Pizza Hut 3. เส้นคลุก คูเมือง เพื่อรับรองมาตรฐานให้แก่สถานที่จำหน่ายอาหาร อันเป็นการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต่อไปภาพกิจกรรม