คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 51 ครั้ง


    วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช และนายนพพร ปานชัย รองนายเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


    ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยขอให้พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือกันในการทำงาน และขอให้ยึดหลักในการปฏิบัติงาน คือ ครองตน ครองคน ครองงาน พร้อมทั้งกล่าวของบคุณพนักงานทุกคนที่ทำงานกันมาอย่างหนัก ซึ่งในบางครั้งก็ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากงานของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นงานที่ต้องบริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน และในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ได้รวดเร็วและหลากหลายช่องทาง ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็ได้รับคำชมในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งหมดล้วนเป็นเพราะการทำงานหนักของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกกองงาน พร้อมกันนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจในการทำงานของพนักงาน และขอให้ตั้งใจ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในฐานะของคนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานเพิ่มมากขึ้น จากนั้น นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยขอให้พนักงานทุกคนตั้งใจทำงานของตนให้เต็มที่ และอธิบายถึงการต่อสัญญาจ้าง เนื่องจากมีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นองค์กรใหญ่ มีพนักงานเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องนำกฎระเบียบปฏิบัติมาเป็นมาตรฐานในการต่อสัญญาจ้าง เพื่อให้องค์กรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อบริการประชาชน จากนั้น นายเก่งเกล้า เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายนิติการ ได้บรรยายให้ความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ วินัย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้รับทราบต่อไปภาพกิจกรรม