การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนกันยายน 2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 37 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธาน ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค , นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุม


     สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนนั้น เป็นการประชุมติดตามโครงการและรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมถึงการมอบนโยบายของคณะผู้บริหาร เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องกัน โดยมุ่งหวังผลสำเร็จเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปภาพกิจกรรม