สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองกำแพงแพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง


    วันที่ 20 ตุลาคม เวลา 08.30 น ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองกำแพงแพชร เข้าร่วมรับฟังการเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล นางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำอนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นวิทยากรในการชี้แจงเรื่องของวัคซีนโควิด- 19 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ได้รับทราบ และตอบปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันภาพกิจกรรม