เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 10/2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 54 ครั้ง


    วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 10/2564 โดยมีนานชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรี นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาล นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนการงาน ณ ห้องประชุมชากังราว 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม