โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) รับการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนOnsite จากคณะติดตามความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 37 ครั้ง


    โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) รับการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนOnsite จากคณะติดตามความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา นางศรีรัตน์ วงษวิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายธวัช เทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่ายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มเปิดโรงเรียนไป-กลับ ผลการประเมินตนเอง TSC แผนเผชิญเหตุ มาตรการเฝ้าระวัง ATK และความพร้อมสถานที่บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องพยาบาล School Isolution มาตรการความปลอดภัย Seal Route ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย และสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ต่อไปภาพกิจกรรม