การประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 63 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสำนักงบประมาณ โดยมีนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม