การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 / 2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 30 ครั้ง


    เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศิริวรรณ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 / 2565 โดยมีวาระการประชุมดังนี้


    วาระการประชุมที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ กองสาธารณสุขได้รับการโอนเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชนๆละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท ขอความร่วมมือชุมชนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และ ระหว่างการดำเนินงานให้ยึดหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    วาระการประชุมที่ 2 รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

    วาระการประชุมที่ 3 ติดตามผลจากการประชุมครั้งที่แล้ว สืบเนื่องจากการประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีมติให้จัดทำโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้งสิ้น 2 โครงการ

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน 1 ชุมชน

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 26 ชุมชน

    วาระการประชุมที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. การกำหนด วัน เวลา และรูปแบบของการดำเนินงานโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

    1.1 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ

    1.2 การเตรียมกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรม ชุมชนละ 20 คน

    1.3 สถานที่จัดการอบรมโครงการฯหอประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

    1.4 การจัดจ้างผู้รับทำอาหารในแต่ละโครงการฯ

    1.5 การดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการ

2. การจัดทำแผนงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566ภาพกิจกรรม