โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ในชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 239 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ในชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานฯเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง นายนพพร ท่องอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในนามผู้จัดการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ในชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 กล่าวว่าโรคพิษสุนัขบ้า ถึงแม้จะเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมาก แต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีป้องกันโรคในสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมเนื้อหาทางวิชาการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การขนส่งวัคซีนที่ถูกต้องการควบคุมบังคับสัตว์ และการสื่อสารกับประซาชน เป็นต้น


     ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ในชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ได้แก่ อาสาสมัครสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุนัขและแมว ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อประชาชนในชุมชนที่อาสาสมัครสัตวแพทย์ฯ อยู่ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครสัตวแพทย์ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุนัขและแมว จำนวน 110 คน โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 27,000 บาท และได้รับเกียรติ วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร และสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยภาพกิจกรรม