การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกำแพงแพชร ครั้งที่ 1/2561


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 470 ครั้ง

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 / 2561 ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประกอบด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระให้คณะกรรมการได้พิจารณา คือ เรื่องรับรอบรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ การพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์การเช่า และการต่อสัญญาเช่า ได้แก่ 1.ร้านค้าสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ครบกำหนดสัญญา วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 2.ห้องสุขาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครบกำหนดสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม 2561) 3.ห้องสุขาตลาดไนท์ (หลังอาคารสิริจิต) (ครบกำหนดสัญญา วันที่ 19 กันยายน 2561) 4.ร้านค้าสวัสดิการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ครบกำหนดสัญญา วันที่ 10 กันยายน 2561) 5.อาคารสิริจิต (ครบกำหนดสัญญา วันที่ 19 กันยายน 2561) 6.ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ครบกำหนดสัญญา วันที่ 28 มกราคม 2562) 7.ห้องสุขาตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ครบกำหนดสัญญา วันที่ 3 มีนาคม 2562) 8.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ครบกำหนดสัญญา วันที่ 10 มีนาคม 2562) 9.โรงงานแยกขยะ โรงงานผลิตปุ๋ย โรงเรือนบ่อหมักจัดเก็บปุ๋ย พื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร ซึ่งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกำแพงแพชร ได้ร่วมกันรับฟังรายละเอียดการดำเนินการกำหนดอัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์การเช่า และการต่อสัญญาเช่า ต่างๆ และพิจารณาอนุมัติตามที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เสนอมา


ภาพกิจกรรม