โครงการเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชุมชนเพชรวารินพัฒนา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง


    วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน การเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับคณะกรรมการชุมชน ประชาคมท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในชุมชนชุมชนเพชรวารินพัฒนาภาพกิจกรรม