การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 45 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งวันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ ทีมสุขภาพภาคประชาชน


     ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

1. การประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยคุณมณฑ์ศิริ กล่อมยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

2. การตรวจและคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

3. การฝึกปฏิบัติการใช้แบบคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และทีมงานสุขภาพภาคประชาชน


ในการประชุมครั้งนี้มีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยการประชุมครั้งนี้ได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ภาพกิจกรรม