การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มิถุนายน 2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 30 ครั้ง


    วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งวันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ ทีมสุขภาพภาคประชาชน ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง


1. การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยคุณปกรณ์ ดีสิน นายสัตวแพทย์อาวุโส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

2. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยคุณนิมารักษ์ กลิ่นบุบผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคุณมนตรี ศรีอุทัย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร) 3. การประเมินและคัดกรองภาวะโภชนาการ/การสร้างภูมิคุ้มกันโรค ในเด็กปฐมวัย โดยคุณกุลสินี สาพาที และคุณมณฑ์ศิริ กล่อมยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

4. การฝึกปฏิบัติการใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการและการรับวัคซีนในเด็กปฐมวัย / แบบการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และทีมงานสุขภาพภาคประชาชน

ในการประชุมครั้งนี้มีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยการประชุมครั้งนี้ได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ภาพกิจกรรม