เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 20 ครั้ง


    วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรมฯ นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะเทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ตามตำแหน่งหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างมาตรฐานการให้บริการ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อลดความผิดพลาดปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก และความพึงพอใจอย่างสูงสุด สำหรับการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางพิมพร จิ๋วปัญญา หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขากำแพงเพชรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทะเบียนภาพกิจกรรม