พิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 19 ครั้ง


    เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขันเรือยาว เป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมักจัดขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน และได้สืบทอดเป็นประเพณีของชาวไทย มาอย่างยาวนาน สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร เคยจัดการแข่งขันเรือยาว มาแล้วหลายครั้งในอดีต แต่ได้เว้นการจัดงานไปหลายปี จนกระทั้งได้มีการรื้อฟื้นการจัดงานขึ้นมาอีกครั้ง ในปี 2562 โดยใช้ชื่อว่า “งานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ถึง 10 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณแม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร และได้มีประกาศจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ประกาศให้ “งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร” เป็นงานประเพณีของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรม การแข่งขันเรือยาว รวมไปถึงส่งเสริมกีฬาทางน้ำ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร


    สำหรับการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณแม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรือยาวจิ๋ว 7 ฝีพาย (ภายในจังหวัดกำแพงเพชร) เรือยาวจิ๋ว 12 ฝีพาย (ภายในจังหวัดกำแพงเพชร) เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย และเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ การแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย และเรือยาวจิ๋ว 12 ฝีพาย เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ การจัดงานในครั้งนี้ ได้ผนวกกับการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ให้การสนับสนุนภาพกิจกรรม