การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 12/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 25 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 12/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565 มีนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาล เป็นประธาน ร่วมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 12/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ภาพกิจกรรม