การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 142 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นายกนกศักดิ์ รามบุตร ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายชัยวัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแงเพชร และรองนายเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 3 คน คือ นางโชติกา ฐิตะชนภัค นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา และนายนพพร ปานชัย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพิจารณาดังนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในวันนี้มีการแนะนำตัวพนักงานเทศบาล ที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรรับโอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จำนวน 3 ราย คือ นายระพิน ดิษทับ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสาวกนิษฐา ทะนันไชย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวรัชนีกร สิงห์หมัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จากนั้นในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2561 สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม และได้เข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 3 ญัติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ในวาระที่ 1 (กองวิชาการและแผนงาน) ซึ่งสภาเทศบาลได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ พร้อมกันนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคท้าย “ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น ” และการรับแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในแต่ละครั้ง สภาเทศบาลต้องดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการในการรับแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณใหม่ทุกปีงบประมาณ ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 3 คน คือ นายอาทิตย์ สุวรรณโชติ นายเชิญ นรกิจ และนายปิยะเทพ กลึงมั่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระเบียบวาระที่ 4 ญัติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อที่พักสายตรวจ (ป้อมจราจร) (สำนักปลัดเทศบาล) ซึ่งสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ


ภาพกิจกรรม