เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดโครงการอบรมทบทวนความรู้การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 411 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางโชฐิกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนความรู้การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ร่วมด้วย นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองการกคลัง โดยมี นางกุลวรา ลิ้มทองสกุล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการอบรมทบทวนความรู้การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 สืบเนื่องด้วย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อนำรายได้จากค่าภาษีมาดำเนินการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเจริญต่อไป ซึ่งกระบวนการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มีขั้นตอนการประเมินภาษีและหลักเกณฑ์การประเมินภาษีที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดข้อบกพร่องขึ้น และนำไปสู่ความรับผิดทางละเมิด ความผิดทางอาญา และโทษทางวินัยได้ กองคลัง ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการอบรมทบทวนความรู้ในการประเมินภาษี การจัดเก็บ และการส่งเดเนินการบังคับชำระภาษีค้างขำระให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 จึงได้จัดอบรมทบทวนความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องข้อระเบียบ/กฎหมายและพระราชบัญญัติ การเก็บภาษีต่างๆ 2.เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการประเมินภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 โดยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจาก เทศบาลนครพิษณุโลก คือ นายมนทน สำราญ นิติกรชำนาญการ


ภาพกิจกรรม