การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 64 ครั้ง

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ภายใต้หัวข้อ “ การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการพัฒนาเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ” โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือบุคลากรของเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา