โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ( Carrying Capacity )


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 72 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) จัดกิจกรรมการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ( Carrying Capacity ) โดยมีนายระพิน ดิษทับ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายอุโลม ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวหลัก และกำหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาตอบสนองต่อผลการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้น โดยรวมมีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าขีดความสามารถในการรองรับ อย่างไรก็ตามในบางส่วนเช่น วิทยาการนำชม อยู่ในระดับที่เกินขีดความสามารถในการรองรับ นอกจากนี้ ในแง่ความคิดเห็นของชุมชน มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการท่องเที่ยว ไม่ส่งผลต่อค่าครองชีพของคนในชุมชน ผลการศึกษาภายใต้โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวนี้ จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวต่อไป


ภาพกิจกรรม