เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจและการจัดรูปแบบของถนนคนเดินใหม่ ตามโครงการถนนคนเดิน“ตนกำแพง”(Walking Street) ประจำปี 2561


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 214 ครั้ง

    เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจ และการจัดรูปแบบของถนนคนเดินใหม่ ตามที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการถนนคนเดิน“ตนกำแพง”(Walking Street) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน กระตุ้นเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดขึ้นในพื้นที่บริเวณถนนสิริจิตเลียบแม่น้ำปิง (ตั้งแต่บริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อเสือถึงสามแยกไฟแดงด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ 26 มีนาคม 2559 นั้น เนื่องจากรัฐบาล ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ ให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุมชน หรือร้านอาหาร รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และพัฒนาพื้นที่ตลาดเดิมให้มีความหลากหลายและการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาวของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป ดังนั้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอประกาศการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “คนกำแพง” (Walking Street) จากเดิม เสาร์ ที่ 2 และเสาร์ ที่ 4 ของทุกเดือน โดยเพิ่ม “วันอาทิตย์” มาอีก 1 วัน เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ 2 และ เสาร์อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน


ภาพกิจกรรม