โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 219 ครั้ง

    

    

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ร่วมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ กล่าวรายงาน เนื่องด้วยที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศ ยอมรับความสำคัญของวันเด็กโดยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562    

    สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้โดยจัดให้มีการจัดนิทรรศการการของโรงเรียนเทศบาล 1 เกิดกฤตยาอุปถัมภ์ กิจกรรมนันทนาการ และการส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถของเด็ก เช่นการแข่งขันตอบคำถามการแข่งขันเกม การแสดงบนเวที เป็นต้น การจัดงานในวันนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัล ทุนการศึกษา จากหน่วยงานและห้างร้านต่างๆการจัดเลี้ยงอาหารจากผู้ประกอบการร้านอาหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าตลอดจนการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอีกด้วย
ภาพกิจกรรม