โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 84 ครั้ง

     

   

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชากังราววิทยา อินทร์ชุ่มดีสารอุปถัมภ์ ร่วมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายกิตติศักดิ์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง
    โดยมีนางสาวสุชีรา อภัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา กล่าวรายงานเนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไป โรงเรียนชากังราววิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตะหนักในสิ่งหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด

3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณในโครงการและได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆสนับสนุน ขนม เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ อีกด้วย

ภาพกิจกรรม