หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.5/ว 513 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2565 (ดู : 11)  [ 14 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว 512 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกันยายน 2565 (ดู : 13)  [ 14 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว 510 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2565 (ดู : 48)  [ 14 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5397 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 6)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5350 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 (ดู : 12)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5351 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) (ดู : 25)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5395 การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ดู : 13)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5396 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่ 2 (ดู : 10)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5392 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 17)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5394 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (ดู : 8)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว5403 หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดู : 4)  [ 9 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว5404 แจ้งมติคณะอนุกรรมการ สปท.ประจำภาค 6 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ (ดู : 2)  [ 9 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว5354 การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ดู : 6)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5322 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ดู : 16)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 5353 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ดู : 5)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5323 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 15)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5324 กำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5325 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565 (ดู : 10)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5321 การเปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 7)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 495 ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 12,18-20 (ดู : 8)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5272 สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ (ดู : 15)  [ 7 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5274 การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย) (ดู : 12)  [ 7 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5271 การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้ (ดู : 13)  [ 7 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว5317 แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565 (ดู : 18)  [ 7 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว5316 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 10)  [ 7 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5239 การมอบเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 7)  [ 3 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว5222 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (ดู : 18)  [ 2 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 5223 แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ดู : 7)  [ 2 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5203 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565) (ดู : 83)  [ 2 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5177 ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 1 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5180 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 9)  [ 1 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5179 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด (ดู : 6)  [ 1 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5178 แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน (ดู : 7)  [ 1 พ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5135 การนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขลักษณะ และส่งเสริมการโภชนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 14) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 31 ต.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5132 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 17)  [ 31 ต.ค. 2565 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 429
 
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 0-5571-8200 ต่อ 20
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 256,393 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10