หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.5/ว 650 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 9)  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 10344,5567 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) (ดู : 6)  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5568 ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) (ดู : 3)  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5509 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับสถาบันกาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พงศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 (ดู : 5)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5510 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ดู : 9)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5469 การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี (ดู : 8)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5507 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Fire Department Standard) (ดู : 2)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5506 เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5533 การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ (ดู : 5) [ เอกสาร1 ]  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5535 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 1 ฯ (ดู : 4)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5534 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ดู : 6)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5540 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก (ดู : 18)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5539 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ดู : 23)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5538 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ดู : 15)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5537 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม (ดู : 15)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 648 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 2)  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5481 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ดู : 4)  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5505 โอนเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 14)  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 644 เรียนเชิญหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรใช้บริการหักเงินนำส่งธนาคาร เพื่อชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการ และบริการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (ดู : 12)  [ 26 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5470 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 26 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5471 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566 (ดู : 1)  [ 26 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5472 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 4)  [ 26 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5473 กำชับการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ดู : 2)  [ 26 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5419 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 21)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว643 การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) พร้อมไฟล์ข้อมูล (ดู : 12)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5420 การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 11)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5416 ขอความอนุเคาาะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ (ดู : 7)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5418 แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (ดู : 4) [ เอกสาร1 ]  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5415 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 12)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5417 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 3)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5414 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 9)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5423 การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 14)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว642 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 1 (ดู : 11)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5422 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ดู : 8)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5421 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 7)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 450
 
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-718200
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 1,077,643 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10