หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.3/ว5799 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 9)  [ 13 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.4/ว 5770 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 23)  [ 10 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5771 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 (ดู : 1)  [ 10 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5774 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 10 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5773 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ (ดู : 1)  [ 10 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5768 การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดกำแพงเพชรในการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 8) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 10 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5744 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) ครั้งที่ 10/2566 (ดู : 61)  [ 9 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 8711 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (ดู : 1)  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5721 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (ดู : 1)  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5704 แนวทางการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษทางวินัย (ดู : 17)  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5703 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (ดู : 3)  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5712 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 6)  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5691 การแก้ไขข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ดู : 1)  [ 7 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5692 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 (ดู : 1)  [ 7 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 661 การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 0)  [ 7 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว663 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องโครงการ ไฟฟ้าเพื่อเกษตรกร (ดู : 1)  [ 7 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว665 การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) (ดู : 1)  [ 7 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว666 ขอส่งคู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8) [ เอกสาร1 ]  [ 7 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5696 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 15)  [ 7 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 659 กำหนดดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏฺิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาการศึกษาอปท. (ดู : 7)  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5655 รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว (ดู : 7)  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5638 ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน (ดู : 4)  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5626 ขอส่งข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่จะได้รับการปล่อบตัวพ้นโทษภายในปี พ.ศ. 2566 (ดู : 17)  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5654 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (ดู : 18)  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล( ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 10/2566 (ดู : 203) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5615 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2566 (ดู : 70)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5624 ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 (ดู : 8)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 5617 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2566 (ดู : 5)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว658 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 (ดู : 2)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5587 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 15) [ เอกสาร1 ]  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 657 แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 27)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5627 การดำเนินการโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 12)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว654 การจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 (ดู : 13)  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5571 การสำรวจข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ดู : 2)  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 450
 
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-718200
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 1,077,766 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10