KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
14 มิ.ย. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง QR Code ข้อมูลการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 1
14 มิ.ย. 2564ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12) และประกาศที่เกี่ยวข้อง 7
7 มิ.ย. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร เนื่องจากสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 152
27 พ.ค. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1244/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 26) 166
24 พ.ค. 2564ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสแกน QR Code 62
24 พ.ค. 2564ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื 49
21 พ.ค. 2564เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" 44
17 พ.ค. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียน การจองสิทธิ์ และฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ 16 พฤ 141
17 พ.ค. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1230/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 25) 70
17 พ.ค. 2564พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ 86
8 มิ.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 12
16 เม.ย. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 99
7 เม.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 123
23 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
8 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132
8 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
4 มี.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 134
4 มี.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 125
3 มี.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 170
24 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140
30 มี.ค. 2564Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 153
30 มี.ค. 2564รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 130
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 932
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 872
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 912
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,255
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,836
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,128
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,742
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,416
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มิถุนายน 2564

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขออนุญาตหอพัก

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

กนิษฐา 19/04/2021 91 / 1

จะติดตามข่าวการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

zwosoxozwos@outlook.com 19/04/2021 267 / 1

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

ของขวัญ 19/04/2021 85 / 1

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2563

PR.kppmu 30/07/2020 998 / 0

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 746 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 1,017 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 1,182 / 1