KPPMU KPPMU
โคโรนา 1 โคโรนา 1
โคโรนา 2 โคโรนา 2
โคโรนา 3 โคโรนา 3
covid-19 covid-19
30 ก.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่ 166
1 ก.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 43
30 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (1 จัง 61
26 มิ.ย. 2563ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องเตรียมพร้อมให้ดี...แต่ถ้าจะให้ดีต้องสังเกตฉลาก เรื่องปรับเปลี 86
18 มิ.ย. 2563ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน 65
18 มิ.ย. 2563ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน 68
16 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ 99
16 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 115
5 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 190
2 มิ.ย. 2563แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่ สสท.41bis /2020 156
15 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต 47
14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเ 41
14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม 48
9 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนน LED Street Light รุ่น ECO-ONE 60w จำนวน 300 โคม และรุ่น ECO-TWO 110w จำนวน 3 42
3 ก.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 60
29 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 45
26 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
16 มิ.ย. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยว 117
16 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกพร้อมกระเช้า 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 112
16 มิ.ย. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม.พร้อมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 5 ถัง จำนวน 110
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 301
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 282
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 311
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 705
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,080
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 493
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2,871
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 782
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 778
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,323
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510