KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
13 ม.ค. 2565การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดกำแพงเพชรใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการป 30
13 ม.ค. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ประ 14
11 ม.ค. 2565คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฎิบัติตามข้อกำห 33
11 ม.ค. 2565คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่ 32
11 ม.ค. 2565ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) 48
11 ม.ค. 2565ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) 38
30 ธ.ค. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 38
28 ธ.ค. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 3032/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 37) 85
28 ธ.ค. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 34
24 ธ.ค. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารสิริจิต 67
10 ม.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 25
8 ธ.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 56
17 พ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี โดยวิธีคัดเลือก 139
17 พ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าภายในสวนสาธารณะสิริจิตโซน เอ โดยวิธีคัดเลือก 100
12 พ.ย. 2564ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 2 ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
12 พ.ย. 2564ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120
11 พ.ย. 2564ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง ซอย 3 (ซอยข้างโรงแรมฟิกบูติก) และโครงการก่อส 108
3 พ.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 78
6 ต.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 244
6 ต.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 216
28 ธ.ค. 2564รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 78
8 ธ.ค. 2564ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณ 110
7 ธ.ค. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการ 126
15 พ.ย. 2564ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมือง ระด 223
12 พ.ย. 2564ยกเลิกการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแห 104
12 พ.ย. 2564รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 269
11 พ.ย. 2564รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) 272
3 พ.ย. 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 230
8 ต.ค. 2564รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 643
30 มี.ค. 2564Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 568
15/06/2021จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อแคตเตอร์ฟิลลาร์ ทะเบียน ต-๔๗๔๒ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2021จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า Hino ทะเบียน ๘๑-๕๖๙๒ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021จ้างซ่อมแซมรถขยะอัดท้ายเบอร์ ๒ ทะเบียน ๘๑-๒๗๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2021จ้างล้่างเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มกราคม 2565

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ธันวาคม 2564

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขออนุญาตหอพัก

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

กนิษฐา 19/04/2021 555 / 1

จะติดตามข่าวการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

zwosoxozwos@outlook.com 19/04/2021 1,988 / 1

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

ของขวัญ 19/04/2021 521 / 1

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2563

PR.kppmu 30/07/2020 1,492 / 0

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 1,426 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 1,433 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 1,827 / 1