KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
no gift policy no gift policy
2 ส.ค. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 12
21 ก.ค. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด 18
19 ก.ค. 2565คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1211/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 41) 38
4 ก.ค. 2565ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 46
21 มิ.ย. 2565ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมส 69
21 มิ.ย. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประมูลให้เช่าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 31
21 มิ.ย. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การปิดการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นการชั่วคราว 23
14 มิ.ย. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 7 ฉบั 53
7 มิ.ย. 2565ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล การปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ 36
7 มิ.ย. 2565ประกาศคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเรือยาว เรื่อง การรับสมัครแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระรา 65
4 ส.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 4
25 ก.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีคัดเลือก 13
25 ก.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าในสวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน โซนบี โดยวิธีคัดเลือก 12
21 ก.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) โดยวิธีคัดเลือก 31
11 ก.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 11
7 มิ.ย. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 31
2 มิ.ย. 2565ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 170
4 เม.ย. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 100
23 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 130
11 มี.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 150
5 ส.ค. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 108
2 ส.ค. 2565รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 108
21 ก.ค. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาแ 268
24 มิ.ย. 2565รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 448
28 ธ.ค. 2564รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 494
8 ธ.ค. 2564ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณ 433
7 ธ.ค. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการ 375
15 พ.ย. 2564ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมือง ระด 497
12 พ.ย. 2564ยกเลิกการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแห 349
12 พ.ย. 2564รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 499
15/06/2021จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อแคตเตอร์ฟิลลาร์ ทะเบียน ต-๔๗๔๒ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2021จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า Hino ทะเบียน ๘๑-๕๖๙๒ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021จ้างซ่อมแซมรถขยะอัดท้ายเบอร์ ๒ ทะเบียน ๘๑-๒๗๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2021จ้างล้่างเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 สิงหาคม 2565

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฏาคม 2565

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขออนุญาตหอพัก

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

กนิษฐา 19/04/2021 1,068 / 1

จะติดตามข่าวการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

zwosoxozwos@outlook.com 19/04/2021 2,967 / 1

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

ของขวัญ 19/04/2021 949 / 1

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2563

PR.kppmu 30/07/2020 2,052 / 0

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 2,959 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 1,909 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 3,287 / 1