KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
11 ก.ค. 2562การปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว การเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 9
10 ก.ค. 2562การเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ 13
4 ก.ค. 2562กำหนดการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบาง และบริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน เทศบาลเมืองกำ 28
4 ก.ค. 2562การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 12
21 มิ.ย. 2562ประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 41
7 มิ.ย. 2562การรับสมัครคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 49
6 มิ.ย. 2562การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 เพื่อเบาเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 34
24 พ.ค. 2562ขอเชิญร่วมประชาคมระดับเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแ 82
29 เม.ย. 2562จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมประดับตราสัญญาลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 87
29 เม.ย. 2562ขอความร่วมมือรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (ON Foam) บรรจุอาหาร ปีงบประมาณ 2562 79
15 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
8 ก.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 14
27 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
27 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
19 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังคาง ซอย 6 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 31
19 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ถนนริมคลองชลประทาน) ด้ 21
19 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ถนนริมคลองชลประทาน) ด้ว 12
17 มิ.ย. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
7 มิ.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 29
7 มิ.ย. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 72
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 147
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 500
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 92
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 102
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 82
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 215
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 317
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 464
19 ต.ค. 2561ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 153
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มิถุนายน 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 5 / 1

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 335 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 335 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 251 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 274 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 295 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 322 / 1