KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
โควิด1 โควิด1
โควิด2 โควิด2
โควิด3 โควิด3
โควิด4 โควิด4
โควิด5 โควิด5
โควิด6 โควิด6
โควิด7 โควิด7
โควิด8 โควิด8
โควิด9 โควิด9
โควิด10 โควิด10
7 พ.ค. 2564เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การจองฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 2 กลุ่ม 4
7 พ.ค. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข 4
3 พ.ค. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1070/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (ฉบับที่ 24) 39
3 พ.ค. 2564ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งแรก 13
30 เม.ย. 2564ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 12
30 เม.ย. 2564ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 11
30 เม.ย. 2564ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านทาง QR Code 8
30 เม.ย. 2564ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน พ 17
30 เม.ย. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1021/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 23) 21
30 เม.ย. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1022/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 16
16 เม.ย. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 47
7 เม.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 57
23 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
8 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
8 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84
4 มี.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 82
4 มี.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 80
3 มี.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 92
24 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
18 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
30 มี.ค. 2564Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 90
30 มี.ค. 2564รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 72
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 876
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 819
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 860
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,205
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,771
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,074
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,675
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,354
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 เมษายน 2564

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขออนุญาตหอพัก

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

กนิษฐา 19/04/2021 62 / 1

จะติดตามข่าวการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

zwosoxozwos@outlook.com 19/04/2021 64 / 1

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

ของขวัญ 19/04/2021 45 / 1

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2563

PR.kppmu 30/07/2020 937 / 0

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 686 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 954 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 1,095 / 1