KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
23 ก.ค. 2564ประมูลให้เช่าแผงตลาดไนท์บาร์ซา 2 จำนวน 14 แผง 22
21 ก.ค. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1810/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 30) 73
20 ก.ค. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจ 17
19 ก.ค. 2564คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่ 58
15 ก.ค. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนปฏิบัติงานรถกวาดดูดฝุ่น ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแว 21
15 ก.ค. 2564คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดอ 63
15 ก.ค. 2564ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) 50
15 ก.ค. 2564ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) 28
15 ก.ค. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1770/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 29) 54
12 ก.ค. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด 41
9 ก.ค. 2564การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 112
7 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 71
8 มิ.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 78
16 เม.ย. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 159
7 เม.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 194
23 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152
8 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 193
8 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165
4 มี.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 190
4 มี.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 161
30 มี.ค. 2564Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 212
30 มี.ค. 2564รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 192
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 975
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 916
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 963
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,301
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,885
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,185
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,814
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,505
15/06/2021จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อแคตเตอร์ฟิลลาร์ ทะเบียน ต-๔๗๔๒ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2021จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า Hino ทะเบียน ๘๑-๕๖๙๒ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021จ้างซ่อมแซมรถขยะอัดท้ายเบอร์ ๒ ทะเบียน ๘๑-๒๗๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2021จ้างล้่างเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มิถุนายน 2564

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขออนุญาตหอพัก

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

กนิษฐา 19/04/2021 140 / 1

จะติดตามข่าวการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

zwosoxozwos@outlook.com 19/04/2021 757 / 1

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

ของขวัญ 19/04/2021 123 / 1

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2563

PR.kppmu 30/07/2020 1,045 / 0

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 804 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 1,063 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 1,254 / 1