KPPMU KPPMU
โคโรนา 1 โคโรนา 1
โคโรนา 2 โคโรนา 2
โคโรนา 3 โคโรนา 3
covid-19 covid-19
27 มี.ค. 2563ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการ 3
27 มี.ค. 2563แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5
27 มี.ค. 2563แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 12
27 มี.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง งดให้บริการตรวจรักษาโรค และบริการสาธารณสุขด้านอื่นๆ ช่วงเวลาบ่าย ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบา 3
27 มี.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง 3
27 มี.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ 5
26 มี.ค. 2563ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การชะลอการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที 9
26 มี.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลาการปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อป้องกันการแพร่ร 8
26 มี.ค. 2563ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไ 14
26 มี.ค. 2563คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 35
24 มี.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
20 มี.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศา 2 (สถานีปะปาถึงหน้าโครงการชลประทานท่อทองแ 5
20 มี.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนบ่อแขก (สามแยกถนนประชาหรรษาถึงสายเลี่ยงเมือง) 5
16 มี.ค. 2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 10
13 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 13
12 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแผ่นพับให้ความรู้ ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 247
5 มี.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 13
20 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
20 ก.พ. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
7 ก.พ. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 50
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 10
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 17
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 417
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 740
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 213
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2,350
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 495
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 439
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 962
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 233
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มีนาคม 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 108 / 2

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 108 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 138 / 1