KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
โควิด1 โควิด1
โควิด2 โควิด2
โควิด3 โควิด3
โควิด4 โควิด4
โควิด5 โควิด5
โควิด6 โควิด6
โควิด7 โควิด7
โควิด8 โควิด8
โควิด9 โควิด9
โควิด10 โควิด10
20 เม.ย. 2564ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชานในช่วงสถานก 2
19 เม.ย. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) 10
19 เม.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ลานโพธิ์) และบริการรถรางนำเที่ยว เทศบาลเมืองกำแพ 6
19 เม.ย. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 945/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 22) 20
16 เม.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นการชั่วคราว 2
16 เม.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการสนามฟุตซอล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นการชั่วคราว 3
8 เม.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 65
2 เม.ย. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลวิ่งเพื่อนักเรียนกับวิถีใหม่ (Run For St 87
30 มี.ค. 2564ประกาศคณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต เรื่อง การประกวดคลิปวีดีโอ 36
26 มี.ค. 2564ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชรอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรเรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง 134
16 เม.ย. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 19
7 เม.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 27
23 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
8 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
8 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
4 มี.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 55
4 มี.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 61
3 มี.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 64
24 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
18 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
30 มี.ค. 2564Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 57
30 มี.ค. 2564รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 35
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 849
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 791
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 836
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,186
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,737
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,047
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,644
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,328
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 เมษายน 2564

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มีนาคม 2564

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขออนุญาตหอพัก

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

กนิษฐา 19/04/2021 11 / 1

จะติดตามข่าวการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

zwosoxozwos@outlook.com 19/04/2021 17 / 1

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

ของขวัญ 19/04/2021 19 / 1

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2563

PR.kppmu 30/07/2020 912 / 0

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 653 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 925 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 1,060 / 1