KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
7 ธ.ค. 2561การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญ สำหรับหลวง (น.ส.ล.) ในพื้นที่เกาะกลางแม่น้ำปิง 10
7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562 7
7 ธ.ค. 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ขอความร่วมมือจำกัดพื้นที่สุนัข – แมว และสัตว์อื่นๆ จำกัดพื้นที่ และดูแลความเรียบร้อยของ 10
26 พ.ย. 2561ขอแจ้งพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 7
14 พ.ย. 2561การรับลงทะเบียนต่อเนื่องตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 17
31 ต.ค. 2561รับสมัครการประกวด นางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 143
31 ต.ค. 2561รับสมัครการประกวด สาวสองพันปี ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 51
31 ต.ค. 2561รับสมัครการประกวด Oneman Onewoman ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 46
31 ต.ค. 2561รับสมัครการประกวด หนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 87
18 ต.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 53
6 ธ.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 2
28 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเด็กในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
9 พ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 35
8 พ.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 30
31 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 300 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
4 ต.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 47
4 ต.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 40
4 ต.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 31
11 ก.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 49
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ธันวาคม 2561

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 183 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 183 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 114 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 130 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 145 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 167 / 1