KPPMU KPPMU
งานกล้วยไข่ 2563 งานกล้วยไข่ 2563
17 ก.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการให้บริการรถรางนำเที่ยวศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวฯ เป็นการบริการรั 5
15 ก.ย. 2563ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 5
11 ก.ย. 2563ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) 8
10 ก.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และสิทธิของผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดไนท์บาร์ซา โซนแผงผ้า 26
8 ก.ย. 2563คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กล 12
1 ก.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 25
20 ส.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เปิดให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 67
14 ส.ค. 2563ระวัง!! เลี้ยงหมาไม่ดี มีโทษตามกฎหมาย 67
14 ส.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ว่าด้วยการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2563 65
4 ส.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ป้าย ฯลฯ 95
3 ก.ย. 2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 12
2 ก.ย. 2563ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการซ่อมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนเกาะแขก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 17
28 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14
25 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
20 ส.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ถนนราชวิถี ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหว 44
10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนราชดำเนิน 1 (สี่แยกโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประ 23
4 ส.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 72
15 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต 130
14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเ 137
14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม 125
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 390
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 361
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 400
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 782
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,181
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 588
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,024
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 866
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 883
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,447
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กัยายน 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 สิงหาคม 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510