KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
no gift policy no gift policy
18 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่ว 90
4 เม.ย. 2565แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบา 59
4 เม.ย. 2565คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 662/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลประเพณีส 105
28 มี.ค. 2565ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบดิจิทัล 79
22 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)ประจำปีงบปร 84
2 มี.ค. 2565ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2565 กิจกรรมนิทรรศการและการแสดงว่า 78
1 มี.ค. 2565ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย" 128
25 ก.พ. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 นอกเวลาราชการ 233
31 ม.ค. 2565ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านท 203
28 ม.ค. 2565ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย 189
4 เม.ย. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 55
23 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 83
11 มี.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 107
2 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนปิ 87
2 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง ซอย 3 พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยข้าง 91
11 ก.พ. 2565ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน โซนเอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 139
11 ก.พ. 2565ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง ซอย 3 พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยข้างโรงแรมฟิกบูติก) ด้ว 132
11 ก.พ. 2565ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนปิ่นดำริห์ (จากหน้าวิทยาล 103
3 ก.พ. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 119
10 ม.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 208
28 ธ.ค. 2564รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 341
8 ธ.ค. 2564ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณ 293
7 ธ.ค. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการ 271
15 พ.ย. 2564ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมือง ระด 430
12 พ.ย. 2564ยกเลิกการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแห 284
12 พ.ย. 2564รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 435
11 พ.ย. 2564รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) 503
3 พ.ย. 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 392
8 ต.ค. 2564รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 888
30 มี.ค. 2564Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 729
15/06/2021จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อแคตเตอร์ฟิลลาร์ ทะเบียน ต-๔๗๔๒ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2021จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า Hino ทะเบียน ๘๑-๕๖๙๒ กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021จ้างซ่อมแซมรถขยะอัดท้ายเบอร์ ๒ ทะเบียน ๘๑-๒๗๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2021จ้างล้่างเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 เมษายน 2565

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขออนุญาตหอพัก

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

กนิษฐา 19/04/2021 1,021 / 1

จะติดตามข่าวการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

zwosoxozwos@outlook.com 19/04/2021 2,863 / 1

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

ของขวัญ 19/04/2021 914 / 1

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2563

PR.kppmu 30/07/2020 1,968 / 0

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 2,806 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 1,867 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 3,183 / 1