KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
1 ประเพณีลอยกระทง 2561 1 ประเพณีลอยกระทง 2561
2 ประเพณีลอยกระทง 2561 2 ประเพณีลอยกระทง 2561
3 ประเพณีลอยกระทง 2561 3 ประเพณีลอยกระทง 2561
14 พ.ย. 2561การรับลงทะเบียนต่อเนื่องตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 4
31 ต.ค. 2561รับสมัครการประกวด นางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 104
31 ต.ค. 2561รับสมัครการประกวด สาวสองพันปี ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 33
31 ต.ค. 2561รับสมัครการประกวด Oneman Onewoman ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 21
31 ต.ค. 2561รับสมัครการประกวด หนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 52
18 ต.ค. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 24
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชั่วคราว) 29
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ 37
28 ก.ย. 2561ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว) 26
26 ก.ย. 2561ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 119
9 พ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 14
8 พ.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 11
22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 300 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
4 ต.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 29
4 ต.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 20
4 ต.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 13
11 ก.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 31
3 ก.ย. 2561สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 10
31 ส.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคา 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 48
16 ส.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคา 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 54
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 สิงหาคม 2561

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 160 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 160 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 94 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 111 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 126 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 145 / 1