KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
21 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4
15 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา 5
13 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 5
12 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 13
11 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 9
25 ก.พ. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีเลือกตั้ง (ส.ส. 1/3) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ 30
25 ก.พ. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 43
20 ก.พ. 2562เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพื้นบ้านและท้องถิ่น “ชากังราวว่าวไทย 26
18 ก.พ. 2562สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในวันหยุดที่ 1 34
15 ก.พ. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว) 22
19 มี.ค. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 2
7 มี.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
4 มี.ค. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 11
26 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) โดยวิธีคัดเลือก 22
26 ก.พ. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
25 ก.พ. 2562ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
25 ก.พ. 2562ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
25 ก.พ. 2562ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
15 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม BMS - HOSxp ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
7 ก.พ. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 66
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 8
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 7
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 100
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 214
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 287
19 ต.ค. 2561ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 87
3 ต.ค. 2561รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 119
27 ก.พ. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 617
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มีนาคม 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 257 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 257 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 177 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 198 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 218 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 250 / 1