KPPMU KPPMU
ภาษี 63 ภาษี 63
ภาษี 63-2 ภาษี 63-2
ภาษี 63-3 ภาษี 63-3
ภาษี 63-4 ภาษี 63-4
19 ม.ค. 2564ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 17
19 ม.ค. 2564ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 10
19 ม.ค. 2564ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) 13
15 ม.ค. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) แ 40
13 ม.ค. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศา 1 18
13 ม.ค. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรลงพื้นที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปี 2564 19
8 ม.ค. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 36
8 ม.ค. 2564ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง. การอนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 54
8 ม.ค. 2564คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 30/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 17) 176
7 ม.ค. 2564ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) 57
19 ม.ค. 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราชดำเนิน 1 ซอยแยกซอย 13 ถึงสาย ก. ด้ 6
19 ม.ค. 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเรืองราษฎร์พัฒนา (จากซอยปลาถึงถนนกำแพ 7
19 ม.ค. 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนวิจิตร 1 ซอย 3 (เชื่อมต่อถนนวังคาง ซอ 6
19 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
19 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
11 ม.ค. 2564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 18
8 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
8 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือด และหัวใจ ในเ 15
6 ม.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31
29 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 49
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 689
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 657
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 675
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,027
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,530
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 892
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,411
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,168
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 1,184
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,816
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มกราคม 2564

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ธันวาคม 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563