การศึกษา


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ผ่านทางสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทั้ง 5 สถานศึกษา คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤติยาอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และโรงเรียนผู้สูงอายุ นครชากังราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทุกวัยได้รับการศึกษาและสวัสดิการ มีการพิทักษ์สิทธิที่เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทร มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน