สาธารณสุข


“ เราคือครอบครัว ” (WE ARE FAMILY) ดูแลทุกคนดั่งคนในครอบครัว ...เพราะเราคือครอบครัว เราร่วมกันสร้างเมืองน่าอยู่สำหรับทุกช่วงวัยของชีวิต

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีความมุ่งมั่นสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกช่วงวัยของชีวิต นับตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการดูแลป้องกัน ดูแล รักษาสุขภาพ ด้านการมีอาชีพสร้างรายได้ ด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่และสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึง บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยยึดถือหลักการมีส่วนร่วมหรือประชารัฐของประชาชนในท้องถิ่น

คนมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนวัยชรา

สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นของคู่กัน จะต้องไปด้วยกัน การมีสุขภาพดีหมายถึงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีด้วย บุคคลที่มีสุขภาพกายไม่ดี มีอาการเจ็บป่วยทางกายเรื้อรัง ก็จะเกิดความทุกข์ใจ ทำให้สุขภาพจิตไม่ดี บุคคลที่สุขภาพจิตไม่ดี มีอารมณ์เครียดเรื้อรังเป็นประจำและเป็นเวลายาวนาน เป็นบ่อเกิดของโรคทางจิตเวชและโรคทางกาย

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตะหนักถึงการมีภาวะสุขภาพที่ดี จึงได้มีแนวนโยบายการดำเนินงานตามหลักที่ว่า “คนมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนวัยชรา” ได้ดำเนินการจัดตั้ง “โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร” ให้เป็นสถานที่สำหรับดูแลประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา เพื่อสร้างเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ