ชุมชนเขตเทศบาล


กลุ่มผู้สูงในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นอย่างดี เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งทุกท่านได้ใช้เวลาว่างของตนเองให้เกิดประโยชน์ เข้ารับการอบรม ศึกษาหาความรู้ที่ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดให้ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพต่างๆ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพและการสาธารณสุขชุมชนได้เป็นอย่างดี

การร่วมกันดูแลสุขภาพและรวมกลุ่มกันออกกำลังกาย เช่น การจัดตั้งชมรมวู๊ดบอล ของผู้สูงอายุ การรวมกันออกกำลังกายยามเช้าของชมรมผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ และส่งผลเป็นรูปธรรมในการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพร่วมกัน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วยวัย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้กับตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิต