ที่ตั้งและอาณาเขต


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

    เป็นเมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายเอเชียหมายเลข 1 ระยะทาง 358 กิโลเมตร ซึ่งอาณาเขตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีเนื้อที่ 14.9 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองปลิง
  • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเทพนคร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสระแก้วและตำบลเทพนคร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลนครชุม

จำนวนประชากร

    เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีจำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์ ณ. วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 28,880 คน แบ่งเป็นชาย 13,622 คน หญิง 15,258 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,293 คน แบ่งเป็น ชาย 9,786 คน หญิง 11,507 คน จำนวนบ้าน 15,892 หลัง