ที่ตั้งและอาณาเขต


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

    เป็นเมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายเอเชียหมายเลข 1 ระยะทาง 358 กิโลเมตร ซึ่งอาณาเขตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีเนื้อที่ 14.9 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองปลิง
  • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเทพนคร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสระแก้วและตำบลเทพนคร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลนครชุม

จำนวนประชากร

    เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีจำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์ ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 29,074 คน แบ่งเป็นชาย 13,764 คน หญิง 15,310 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,099 คน แบ่งเป็น ชาย 9,717 คน หญิง 11,382 คน จำนวนบ้าน 15,226 หลัง